Goavika Båtforening

Click here to edit subtitle

VEDTEKTER

Vedtatt 3. Desember 1970, med endringer / tillegg av 1979, 1992, 1999 og 2013.


§1.    FORMÅL

1.1


Foreningens navn er Goavika båtforening. Foreningen har til oppgave gjennom anlegg og drift av båthavn og opptrekksplass og gjennom andre fellestiltak å fremme interessene for småbåteiere.

 
1.2


Foreningen skal kontinuerlig arbeide for å bedre forholdene i båthavnen med tanke på anlegget og miljøet.


1.3


Foreningen kan opprette avtaler om samarbeide med andre foreninger til løsning av felles   oppgaver.

§2.    MEDLEMSKAP

2.1


Foreningen står åpen for alle med fast bopel eller hytte i Randaberg dog fortrinnsvis for innbyggere i Randaberg. Også personer som ikke er eier av egen båt, kan bli medlem av foreningen.


2.2


Det er kun medlemmer som kan stå på venteliste for tildeling av båtplass.


 2.3


Søknad om båtplass skal sendes på fastsatt skjema til foreningens styre via internett portalen http://www.goavika.no/. Tildeling av båtplass gjøres i henhold til ansiennitet, hvor ansiennitet regnes fra innmeldingsdato.


2.4


Godkjente søkere gjøres kjent med resultatet av søknaden. Godkjente søkere får tilsendt faktura som dekker alle gebyr, avgifter og innskudd. Denne må betales innen angitt frist for at en skal bli tatt opp som medlem eller tildelt båtplass


2.5


Styret kan, etter skriftlig varsel, stryke medlem som ikke betaler sin kontingent i samsvar med gjeldene frist.


2.6


Utmelding skal skje skriftlig til foreningens styre. Betalt havneavgift og kontingent refunderes ikke.


2.7


Arv/overføring av medlemskap godkjennes kun mellom foreldre og barn, og må meldes skriftlig til styret i hvert enkelt tilfellet.

§3.    ÅRSMØTET

3.1


Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.


3.2


For å ha stemmerett på et årsmøte må vedkommende ha vært medlem minst 3 - tre - måneder.


3.3


Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret fastsetter det nærmere tidspunkt. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel og kunngjøres på http://www.goavika.no/ samt lokalavis.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Styrets årsberetning.
2. Regnskap.
3. Valg av formann, havnesjef, styremedlemmer og varamenn.
4. Valg av revisor.
5. Andre saker som nevnt i innkallingen.

Forslag som medlemmene ønsker å få behandlet på et årsmøte, må være sendt skriftlig til styret senest 8 dager før årsmøtet holdes.

§4.    STYRET

Styret består av en formann og en havnesjef som begge velges av årsmøtet for 1 - ett - år om gangen.
Videre består styret av 3 styremedlemmer hvorav 1 viseformann, 1 sekretær og 1 kasserer. Disse velges for 2 år om gangen, dog slik at for å bevare kontinuiteten velges sekretær og kasserer det ene året og viseformann det andre året. Varamenn til styret velges for ett år av gangen, dog slik at en inntredende varamann sitter i styremedlemmets funksjonstid. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall i styret har formannen dobbeltstemme. Styret håndhever et havnereglement som vedtas på årsmøtet med vanlig flertall.
Styret konstituerer seg selv i tilfelle av uttrede eller frafall.


§5.   REVISJON

Foreningens regnskap skal revideres av en revisor som velges av årsmøtet for ett år av gangen. Revisor skal gjennomgå årsregnskapet og avgi sin innberetning til årsmøtet om dette før regnskapet blir godkjent.

§6.  KONTINGENTER OG AVGIFTER

6.1


Foreningens medlemmer betaler en innmeldingsavgift, årskontingent og priser på tjenester som fastsettes av årsmøtet med vanlig stemmeflertall.


6.2


Kontingenten for vedkommende år skal være betalt innen forfall.   Innkreving av årskontingenten og avgifter foregår med en purring. Deretter kan styret vedta å eksludere medlemmet uten videre undersøkelser.

§7.   ENDRINGER AV VEDTEKTER

Endringer i foreningens vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de møtende medlemmer. Forslag til vedtektsendringer må for å kunne behandles på årsmøtet, være nevnt i innkallingen til møtet eller være sendt inn til styret på forhånd, jfr. § 3, siste ledd.

§8.   OPPLØSNING

Forslag om å oppløse foreningen blir å behandle etter reglene i § 7. For å bli gyldig må et vedtak om oppløsning ha fått minst 2/3 flertall av de møtende medlemmer, og dette flertall må representere minst halvparten av foreningens medlemmer. Etter eventuell oppløsning av foreningen, tilfaller foreningens eiendeler og rettigheter forsåvidt som de er beliggende i Randaberg, Randaberg kommune og forutsettes nyttet til fordel for småbåtinteresser i det distrikt som båtforeningen har hatt sine interesser.

ENDRINGER / TILLEGG

Tillegg vedtatt 1979:
Tildeling og overdragelse, eventuelt framleie av båtplasser skal skje gjennom foreningen til medlemmer etter ansiennitet.

Endringer vedtatt 1992:
Havnesjefen velges for 1 - ett - år av gangen. Styret består videre av 3 styremedlemmer som velges for 2 år av gangen.


Endringene er innarbeidet i ordlyden i § § 3 og 4.

Tillegg til §4 vedtatt 1999:
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall i styret har formannen dobbeltstemme. Styret håndhever et havnereglement som vedtas på årsmøtet med vanlig flertall. Tillegget er innarbeidet i §4.

Tillegg vedtatt 1999:
EKSKLUDERING
Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter og havnereglement senest etter 2 skriftlige advarsler enten per brev eller per e-mail kan ekskluderes av styret. Medlemmet har dog rett til skriftlig å innanke saken for første ordinære årsmøte. Denne anke må foreligge senest 2 uker før årsmøtet.

Viktig! Registerer deg her for å motta informasjon på mail.