Goavika Båtforening

Click here to edit subtitle

HAVNEREGLEMENT FOR GOAVIKA BÅTHAVN

GENERELT

$1 For å ha rett til å legge ut båt i Goavika må man være medlem av Goavika Båtforening og ha betalt sine forpliktelser ovenfor båtforeningen.


§ 2 Brudd på de bestemmelser som er anført i dette reglement vil kunne medføre nektelse av båtplass.


§ 3 Havneavgift betales basert på båtens bredde. Minste kaibredde er 2 m. Båter som er over 12,5 m. lengde kan ikke påregne å få plass i båthavnen.


§ 4 Sjøsatte båter skal være ansvarsforsikret


BÅTPLASS - FORTØYNING


§ 5 Båten må kun fortøyes der Havnesjefen har annvist plass. Havnesjefen kan foreta omgrupperinger dersom dette finnes nødvendig , og han skal også ha anledning til å merke hver enkelt plass. Ett medlem kan ikke overdra eller framleie sin plass uten havnesjefens godkjenning. Båtplassene kan ikke byttes innbyrdes. Ved salg av båt skal Havnesjefen varsles, likeledes ved kjøp av ny båt.

 
§ 6 Ethvert medlem er forpliktet til å melde fra omgående til Havnesjefen så snart vedkommende ikke lenger har behov for sin båtplass. Dette gjelder også dersom man for en periode ikke skal benytte plassen. Plasser som ikke er tatt ibruk pr. 16 mai (jfr. §9) anses som fristillt dersom ikke annet er avtalt med Havnesjefen, og kan tildeles andre medlemmer. Ett medlem kan ved salg av båt la plassen stå ubenyttet i 1 år etter avtale med Havnesjefen. Dersom retten til ubenyttet plass skal opprettholdes utover 1 år kan styret søkes om dispensasjon for en periode på inntil 2 år, utover Havnesjefens godkjenning, dvs. Tilsammen 3 år. Båtforeningen har rett til å leie ut ubenyttede plasser. Inntekten av slik utleie tilfaller i sin helhet foreningen.


§ 7 Inntil annet kunngjøres holder medlemmet selv utgifter til fortøyning. Akterfeste og føringsline til land skal være av synketype. Fortøyningen skal være forsvarlig utført.


§ 8 Båtene skal være stramt fortøyd for- som akter, og påsettes fendere. Eierne må rette seg etter anvisning fra Havnesjefen. Et medlem er selv ansvarlig for de skader som blir påført andre.


SJØSETTING - OPPLAG


§ 9 Alle båtene skal, om mulig, være sjøsatt innen 15. mai.


§ 10 Båter som er i opplag, eventuelt oppussing, må kun plasseres på de dertil avsatte plasser. Som hovedregel skal ikke båter være i opplag på land i sommersesongen.


§ 11 Blir båten tatt på land om høsten skal eieren selv fjerne sine fortøyninger ved båtplassen.


ADFERD - ORDENSREGLER


§ 12 Båteieren og andre som ferdes i båthavnen, har å rette seg etter de ordensregler som gjelder for havnen.


§ 13 Båtmotoren skal ikke gå unødig på tomgang og heller ikke ruses. Kasting av ethvert avfall er forbudt. Oljeutslipp må ikke forekomme. Farten i havneområdet skal være lavest mulig, max. 2 knop.


§ 14 Bil og motorsykkelkjøring i havneområdet er bare tillatt i forbindelse med benyttelse av båtene.


§ 15 Et hvert medlem må sørge for å holde havnebassenget og området forøvrig rent og ryddig.


§ 16 Arbeide som medfører støy, må ikke utføres etter klokken 22.00. Helligdagsfreden skal også respekteres.


§ 17 Hvis styret finner at båteier ikke overholder foreningens vedtekter, eller på annen måte lar sin båt forfalle og/eller synke, eller på annen måte volder foreningen ulempe og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører medlemskapet. Båteier er da forpliktet til å fjerne båten fra foreningens område. Nekter båteieren dette, har styret fullmakt til uten søksmål å fjerne båten for eierens regning og risiko, eller avhende båten for å dekke foreningens omkostninger. Hvis båten/vraket ikke kan avhendes, har styret Rett til å få den tilintetgjort eller fjernet på en hensiktsmessig måte. Båtforeningens kostnader i fm fjerning vil bli avregnet mot båteiers innskudd.

Viktig! Registerer deg her for å motta informasjon på mail.