Goavika Båtforening

Click here to edit subtitle

Velkommen til Goavika Båtforening

Styret vil legge ut informasjon til medlemmene fortløpende på denne siden, så kikk innom. 

Slipping

Ønsker du å bruke slippen, vennligst kontakt Ernst Fossmark, mob: 98203663

Båter tilhørende på Molo Nord

Skadene etter stormen på Molo Nord er nå reparert. De som har båtplass her kan nå flytte båten tilbake.

Varsel om årsmøte 2020 for Goavika Båtforening.

Årsmøtet vil bli avholdt på Aktivitetshuset i Endrestø

11/03-2020 kl 19:00

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder, referent og møterevisor.

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2019

4. Styrets årsberetning 2019.

5. Regnskap 2019.

6. Budsjett 2020

8. Innkomne forslag til behandling.

9. Valg

10. Eventuelt

Forslag til behandling må være sendt styret skriftlig,

(gjerne e-mail: [email protected])

senest 03.03.2020

Båter - Molo nord

Vi har vært nødt til å flytte noen båter fra molo-nord til ledige plasser på molo.

For de medlemmene som har fått plassen sin «okkupert», vennligst gi beskjed til Havnesjef dersom dere i løpet av kort tid trenger plassen.  - Styret

Vannstand kl. 01:00 15. januar.

Stormflo tirsdag og onsdag 14-15 januar 2020

Det er ventet stomflo de neste dagene med vannstand langt over normalen. Vi anbefaler båteierene å ha ekstra tilsyn med båten i denne perioden. Vannstand varslet kan følges her.

Ønsker du å sette båten på land i vinter?

Det vil innen kort tid bli bestilt en stor kranbil for å heise større båter på land. Opptil 10-12 tonn. Kontakt Trond Haarr på 90832799 snarest; om du vil benytte anledningen til å heise din båt på land.

Takk for innsatsen på dugnaden torsdag 9 mai.

Flott oppmøte og god innsats på dugnaden.

Det har blitt ryddet, montert nye hjul på landgang til flytebrygge, montert vaier til akterfortøyning ved slipp, gravd, planert, grillet pølser og drukket kaffe 

Hummer & krabbeteiner 

Vi oppfordrer våre medlemmer som har hummer /krabbe-teiner stående i havna om å fjerne disse når ikke i bruk. De fleste teinene vi har sett på er hummerteiner og brukes da fra 1 oktober til 31 november. Disse må fjernes innen 1 uke. Brukes det krabbeteiner skal disse plasseres pent opp forbi bryggene.

Dugnad torsdag 9. mai kl 17.

Velkommen til torsdag dugnad 9. mai Kl 17:00 Dette er oppgavene vi har på listen foreløpig:

Fjerne stål avfall
Forlenge slipp piren med 2 meter
Fjerne krabbeteiner
Trekke opp kabel fra sjø
Rake ut jord og rydde i slipp området
Tralle slipp modifiseringer(pågående)
Installere vinsj
Male vinsjhus
Rydde vinsjhus
Kjøre avfall med henger
Rydde og klippe rundt om i havneområdet
Skru på plass skinner
Hjul til rampe

Fint om dere kan ta mad: River,trillebåre, spett, svarte boss sekker, kaffi, kopper, spader og såfrø gress

Minidugnad lørdag 20. oktober. Utskiftning av kjettinger til flytebrygge

Vi har dykker tilgjengelig nå på lørdag fra kl 1030. I den forbindelse trenger vi noe mannskap for å assistere med utskiftning av kjettingene. Møt opp og ta med ett par hansker om du har. Vi satser på å få gjort arbeidet i løpet av noen timer...

Anbefaling om å la være å bade i havneområdet.

I forbindelse med rehabilitering og klargjøring av ny slipp driver vi i disse dager med graving i sjøen  på samme område. Da både overløps-røret er midlertidig utkoplet og at en har virvlet opp gammelt bunnmasse så anbefaler vi våre medlemmer om å informere badende gjester at det inntil videre ikke bades inne i havna. Dette er kun en anbefaling og vi oppfordrer ivrige små og store til å benytte Vistestranda foreløpig..

Etterlysning

 

 

Eier av denne båt bes ta kontakt snarest med undertegnede.

Nils Aarestad

Nils Aarrestad

91352970 

Nils Aarrestad
91352970

Formann Goavika Båtforening

 

Fjerning av båter ved turstien

Det ble vedtatt i årsmøte avholdt 08.03.2018 at forlatte båter langs turstien vil bli fjernet. Vi fjerner alle båter som ikke er tydelig merket med eiers navn og kontakt informasjon.

Vinterstrøm

Vi minner om at alle som skal ha vinterstrøm til båten må fra 1. oktober til 1. mai bruke blå kabel med strømmåler som leveres av båtforeningen.

Utskiftning av flytebrygge-fortøyninger

Etter en gjennomgang og inspeksjon i vår ble det avdekket ett større behov for utskiftning av flere kjetting fortøyninger. Arbeidet ble i samarbeid mellom dykker og havnesjefer planlagt og nødvendig materiell innhentet. Kjettingene ble en om gangen demontert og løsnet fra fester og dødmanns lodd av dykker i sjøen. Kjetting dratt opp og ny tilpasset med nye sjakler før denne ble låret ned og reinstallert.


En stor takk til gjengen som bidro til at arbeidet ble utført effektivt og sikkert. Nå er flytebrygga igjen sikret før høst stormene setter inn.

Båthengere plassert i havna Goavika Båtforening

Med bakgrunn i årsmøte vedtak skal alle hengere være merket og det skal betales avgift på kr 500,- per år. Dokumentasjon i form av betalt avgift blir ett oblat merke påklistret henger. Denne kan hentes hos Trond eller Lars(se kontakt info: Goavika.no) når det foreligger bekreftelse på innbetaling. Hengere må flyttes vekk innen XXX(dato) eller være påsatt oblat. Etter denne dato vil hengere bli fjernet for eiers regning.

Vi viser til tidligere innlegg der vi har oppfordret våre medlemmer til ikke å parkere hengere på parkeringsplass. Vi har nå 2 store hengere plassert der og disse vil bli flyttet i løpet av uken.

Enestående dugnadsinnsats ved montering av utriggere.

Båter som er omplassert i forbindelse med rehabilitering Molo Nord.

Styret i Goavika båtforening er ansvarlig for at det kan ligge båt i din bås/plass. Dette er gjort i forbindelse med rehabilitering av kai molo Nord. Nå når det blir lysere utover kveldene er det nok en del som begynner båtpuss og planlegger sjøsetting. Oppfordrer den enkelte til å sjekke at plass er ledig og om vi har midlertidig plassert båt der så ta kontakt med styret slik at vi kan få informert rette eier. Se her for kontakt informasjon.

Rehabilitering av Molo Nord

Mandag 14 mars ble det oppstart i forbindelse med rehabilitering av kai langs molo Nord. Arbeidet som blir utført av Vest Betong AS er beregnet å pågå til og med første uke inn i april. Det blir ett opphold påskeuken 21-28 mars. Dette blir ett gledelig løft for oss alle i Goavika Båtforening og noe vi har sett frem til å få utført. 

 

Organisering av havna

Styret har en målsetting om å ha en ryddig, funksjonell og sikker havn for medlemmene. I den forbindelse vil vi påpeke følgende:

Det er avsatt opplag av båt-tilhengere helt nord på øst-bryggen. Vi ser det nå plasseres tilhengere på områder som er tiltenkt annen funksjon. Båt-tilhengere som er plassert andre steder i havna kan bli fjernet for eiers regning. Se bildet under hvor grønn sirkel markerer OK plassering.

 HØSTEN

Vi er kommet til høsten med påfølgende stormer, uvær og springflo. Vi henstiller alle medlemmer med båt i havna til å ha jevnlig tilsyn og fortøye for storm. Havnesjefene bruker i dag for mye tid på å øse og fortøye båter, noe som er eiers ansvar og ikke styret. 

Sjøsetting senest 15. mai.

Styret i Goavika båtforening minner om at i henhold til reglementet så skal båter være på sjøen innen 15. mai. Det ligger en del båter enda på land, og hvis disse av noen grunn ikke kan legges på sjøen nå, så må havnesjefen kontaktes og forlenget opplagstid avklares. Båter på land som det ikke redegjøres for kan bli fjernet for eiers regning.

Fortøyning ved utriggere   

Styret vil igjen gjøre oppmerksom på at alle båter med utriggere skal fortøyes med strekkavlastere (rykkdemper). Jamfør §7 i havnereglement ang. forsvarlig fortøyning. Garanti ved skader på utriggere faller bort hvis dette utelates og den enkelte båteier kan blir gjort ansvarlig for skader på anlegget. Vi anbefaler den runde gummi typen som vist på bildet under.

Henting av strømmålere

Vi oppfordrer samtlige båteiere som skal benytte seg av vinterstrøm om å ta kontakt for henting av nyanskaffede strøm målere. Temperaturen har ikke begynnt å nærme seg nullpunktet men for å letteregjøre arbeidet for havnesjefene ber vi om forståelse for at vi ønsker å ha utlevert målerne før 1. November. Dette er og datoen da det ikke tillates strøm koblet inn uten måler.

Strømmålere blir utlevert etter avtale. 

Ring Lars på 41006353

Dalhaugvn 4

Vinterstrøm

 Viktig melding til båteiere som er tilkoblet med strøm/behov for oppvarming gjennom vinteren.

Styret i Goavika Båtforening har gått til innkjøp av 15 stk portable strøm målere med tilhørende 25 meters kabel. Alle som benytter vinter strøm eller ligger med forbruk over tid plikter å henvende seg til Havnesjef for anskaffelse av måler. Målerne er nullstilt og nummererte. Avlesning vil skje etter vintersesong for avregning. Perioden er fra 1. november til 1.mai. Pris: 1,-Kr/KW/t. Depositum er kr 2000,- og vil bli tilbake betalt når en avslutter medlemskap eller ikke har behov for måler. Vi har stort sett faste brukere av vinter strøm og disse bes ta kontakt med Havnesjef Lars Liseth (41006353) for avtale om henting av måler.

Gjør oppmerksom på at strøm brukt i forbindelse med vår/høst rengjøring ikke blir belastet medlemmene. 

Gjester i havna

Flere har sikkert lagt merke til denne båten som oppholder seg her i Goavika båtforening. Dette er båt og personell fra Forsvarets Forsknings institutt, som driver spesialkart oppmålinger, i områdene Tananger og nordover. De har leid plass her, og vi vil ha FFI som gjester i august & september. Som en gjenytelse har de også foretatt en detaljert oppmåling av havnen vår, som vi vil ha stor nytte av videre....

Utriggerprosjektet på moloen er nå ferdigstilt 2. juni 2011

Utriggerene er på plass på moloen så båtene kan legges tilbake. Det satt på navnelapp på hver bås. Noen mindre justeringer og detaljer som gjenstår. Dette vil bli utført fortløpene. Inntil nye moringer legges ut brukes tidligere akterfortøuninger som er midlertidig festet i blåsene. For å forlenge levetiden på utriggerene har styret besluttet at alle båter skal brukes akterfortøyning, og det vil bli laget nye holde nødvendig kvalitet.  

På grunn av kostnadene med betongbil, moringstau, dykking etc. ser vi oss nødt til å fakturere et engangsbeløp på kr. 1000,- for komplett morings system pr. plass.

JlxdeRYwseM

 

 

 

Støping av moringer

Nå er moringer til de største båtene støpt. Det vil bli dugnad senere for utlegging og koordinering med hensyn til plassering.

Til båteiere på flytebrygga

Det ble for kort tid tilbake, gjennomført en dugnad der vi justerte plasser tilbake til 2,5 meters bredde.  Det er viktig å merke seg at dette ikke er lysåpning, men mål  utifra senter gangvei. Den enkelte båteier tillates ikke å justere utriggere uten samtykke fra begge havnesjefer. 

Minidugnaden 24 mai

Dessverre ble ikke de sist flyteelementene levert fra leverandør i dag, men vi fikk gjort en del andre oppgaver. Nok et meget bra oppmøte fra medlemmene!

Vi tar en ny runde når elementene kommer i neste uke, så vi kan ferdigstille utriggerprosjektet på moloen innen utgangen av mai som planlagt.

 

Utriggerprosjektet på moloen

Dugnaden den 7. mai var svært vellykket med godt oppmøte og flott fremdrift. Moloen er nå klar for nye utriggere.

Siste oppdaterte leveringsdato fra WEE på utriggerene er 19. mai.

Vi minner også om innskuddet for utriggere forfalt 1. mai!

Se forøvrig detaljert plan under UTRIGGERPROSJEKTET.

Viktig! Registerer deg her for å motta informasjon på mail.

Goavika båtforening er medlem av KNBF. Klikk på logoen for å se medlemsfordelene.Ønsker du å bli medlem av Goavika Båtforening?

Kontaktdetaljer for styret.

goavika

Ønsker du å formidle noe til styret:

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.